ŠOLSKI ČEBELNJAK Z ETNOLOŠKO ČEBELARSKO ZBIRKO

ŠOLSKI ČEBELNJAK Z ETNOLOŠKO ČEBELARSKO ZBIRKO


Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program podeželja

ČD Vitomarci je bilo v letu 2018 uspešno na Javni poziv LAS OVTAR skupaj s projektnimi partnerji Občino Sv. Andraž v Slov. goricah, OŠ Cerkvenjak - Vitomarci in podjetjem Druzovič d.o.o. za izgradnjo ŠOLSKI ČEBELNJAK ZETNOLOŠKO ČEBELARSKO ZBIRKO, ki bo delno financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2).

Splošno o projektu:

Naziv operacije: ŠOLSKI ČEBELJNJAK
Evropski sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vodilni partner: Čebelarsko društvo Vitomarci
Projektni partnerji: Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
                            Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci
                            Druzovič d.o.o.

Podatki o financiranju
Celotna vrednost operacije:  8.627,52 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 5.448,47 EUR


Vrednost vodilnega partnerja Čebelarsko društvo Vitomarci: 7.634,00 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vrednost projektnega partnerja Občine Sv. Andraž v Slov. goricah: 413,52 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vrednost partnerja Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci: 145,00 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Vrednost projektnega partnerja Druzovič d.o.o.: 435,00 EUR in je v 74% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)

Cilji operacije:

Z navedeno operacijo želimo prispevati k prepoznavnosti in trajnosti čebelarske dejavnosti in etnološko-čebelarske aktivnosti na območju Občine Sv. Andraž v Slov. goricah in celotnem območju LAS OVTAR Slovenskih goric.

Operacija bo sledila trem glavnim aktivnostim:

1.  Omogočiti želimo kvalitetno izvajanje čebelarskega krožka v osnovni šoli, saj bomo čebelnjak postavili v neposredni bližini šole in vspostaviti med društvom in učenci OŠ Cerkvenjak - Vitomarci trajnostno obliko sodelovanja skozi skupne aktivnosti za potrebe vspostavitve čebelarskega krožka in promocije ter osveščanja trajnostnega čebelarstva. V navezavi s kmetijstvom, bomo vspostavil iin uredili v čebelnjaku še etnično-čebelarsko zbirko.

2.  Že zbrane etnološko - čebelarske eksponate bomo postavili v prostorih šolskega čebelnjaka ter tako uredili etnološko-čebelarasko zbirko. S postavitvijo te zbirke bomo ohranjali kulturno-tehnično dediščino in omogočili zanamcem vpogled v zgodovino čebelarjenja naših prednikov tudi naših velikih čebelarjev, kot sta Ivan Jurančič in Ivan Strelec ter hkrati obeležili 110 letnico delovanja ČD Vitomarci.

3. Z najemom oz. nakupom zemljišča in izgradnjo čebelnjaka bomo omogočili vsem ljubiteljem čebelarjenja tudi neorganiziranim, da bodo lahko čebelarili v društveno-šolskem čebelnjaku - panjih, kjer bodo pod mentorstvom izvajali api-tehnične in druge zdravstvene ukrepe. Tako bomo na celotnem pašnem okolišu izboljšali zdravstveno stanje čebel. Istočasno, pa bomo z zasaditvijo medonosnih rastlin (lipa, kostanj) obogatili celotni pašni okoliš. Okoliškemu kmetijstvu - sadjarjem in pridelovalcem zelenjave pa omogočili kvalitetnejšo opraševanje rastlin.
Operacija je v celoti pripravljenja za izvedbo, saj smo si člani ČD Vitomarci v celoti zagotovili finančna sredstva za izvedbo. Prav tako imamo že podpisano pogodbo o dolgoročnem najemu zemljišča z možnostjo odkupa, kar bomo izvedli v teku operacije.

Gradbena dokumentacija ni potrebna, ker gre za premični čebelnjak (Priloga: Sklep UE Ptuj, z dne 22.2.2017).

Operacijo bomo izvedli v eni fazi.

- Operacija predstavlja dva nova programa (za šolsko mladino, za čebelarje) na območju občine ter še dodatno rešitev za odpravljanje neorganiziranega čebelarjenja.
- Projekt ima ugoden vpliv na okolje, saj podpira sonaravno rabo virov - zdravljenje čebel s sonaravnimi izdelki in apitehničnimi ukrepi (zmajnšanje uporabo insekticidov).
- Projekt vključuje ranljive skupine: šolsko mladino, starejše, brezposelne.
- V projektu bodo sodelovali trije partnerji in sicer iz javnega sektorja, ekonomskega in zasebnega.
- Operacija ima posredni učinek v LAS Ovtar Slovenskih gorics prenosom izkušenj, znanj, promocije LAS-a itd.

Aktivnosti v operaciji:

- najem oz. nakup zemljišča v izmeri cca. 10 arov
- izgradnja šolskega čebelnjaka v izmeri 32 m2 v stilu starega slovenskega čebelnjaka štajerski tip
- nakup in postavitev 6 kos AŽ trietažnih panjev (1 kos OŠ, 2 kos Občina, 3 kos Druzovič d.o.o.)
- zbiranje in postavitvev etnološko čebelarske zbirke 200 kosov.
- za izvedbo čebelarskega krožka bo šola  v okvirju interesnih dejavnosti  dala brezplačni najem  računalniško učilnico, knjižnico,  mentorja, kupila panj AŽ trietažni v vrednosti 145,00 eur in druge didaktične pripomočke ter organizirala zdrav medeni zajtrk v šoli in druge delavnice;
- občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah bo brezplačno dala v najem prostore večnamenske dvorane za izvajanje aktivnosti promocije - delavnice, srečanja, sestanki itd. Kupila bo dva AŽ panja v vrednosti 290,00 eur in zasadila 20 sadik medonosnih rastlin (lipa, kostanj) na zemljišču ČD Vitomarci v vrednosti 123,51 eur;
- podjetje Druzovič d.o.o. bo kupilo 3 AŽ panje v vrednosti 435,00 eur za izvajanje čebelarskega krožka

Kazalniki:

 

Kazalnik in enota

Stanje

pred operacijo/enoto

Predvideno stanje

ob zaključku operacije/enoto

 

Slovenski čebelnjak velikosti 32 m2, z 6 panji

0

1

čebelarski krožek – število udeležencev

7 učencev

15 učencev

etnološka čebelarska zbirka, število eksponatov

1 zbirka, 100 eksponatov

1 urejena zbirka, 200 eksponatov

ogledi etnološko čebelarske zbirke zbirke

0

200

 

zasaditev  medonosnih rastlin

0

20

Število čebelarjev v ČD Vitomarci

20

25

izvedba  delavnic  -izobraževanje za čebelarje na območju LAS Ovtar in društva

0

2

Predstavitev sofinanciranja operacije:
- Program razvoja podeželja