Dobrodošli na spletni strani ČD Vitomarci

Sedanje Čebelarsko društvo je naslednik čebelarskih društev iz preteklosti. Sedanje društvo deluje od 1. 1. 2015. sedež društva je Vitomarci 71, p. 2255 Vitomarci v občini Sv. Andraž. Prva podružnica Štajerskega društva na prostoru sedanjih občin Destrnik, Trnovska vas in Sv. Andraž je bila ustanovljena 1. 5. 1904 v Destrniku, kot je napisano v biltenu Franca Rebernaka ob 100 letnici ustanovitve podružnice. Društvo spodnje Štajerske je pa bilo ustanovljeno 5. 4. 1904 na Ptuju ( Glej 9.Stran 4 odstavek omenjene knjižice ). V podružnico je bilo iz sedanje naše občine Sv. Andraž vključeno 9 članov-večina. Pa tudi znani čebelarski potovalni učitelj Ivan Jurančič iz Andrencev kot podpredsednik, ki je tedaj spadalo v našo faro, šolo in pošto. ( Glej seznam članov na strani 15. Ta seznam je tudi v Hauzerjevi knjigi na strani 297). Pri Sv. Andražu so se čebelarji širše okolice sestali večkrat. Najštevilnejši je bil shod 28. In 29. junija 1903 s čez 200 čebelarji.

Pobudnik in nosilec zgoraj omenjenega je bil posestnik, veliki čebelar in potujoči čebelarski učitelj Ivan Jurančič. O njem je napisano več knjig. Sam pa je napisal knjigo Čebeloreja 1888 in množico člankov za Slovenskega čebelarja. Večina je zbranih v knjigi » Zbrana dela Ivana Jurančiča » napisana 1998 leta od čebelarja Jožeta Hauzerja iz Cerkvenjaka. Pri Hauzerju je tudi dediščina Ivana Jurančiča in drugih vitomarških nekdanjih čebelarjev. Zunanja zbirka počasi propada in je nujna obnove. Kliče po našem sodelovanju rešitvi. Hauzer in mi sredstev nimamo. A čas dela svoje, kakšna škoda!

Za nas občane Sv. Andraža in sedanjo društvo je Ivan Jurančič znameniti zaslužen, večkrat odlikovan mož, z bogato vsebino življenja in razvoja takratnega sodobnega čebelarstva, tudi s svojimi inovacijami. Že v rani mladosti se je na domu v Drbetincih in pri sosedu večjem čebelarju Čučku
seznanil s čebelarstvom in je od ranega otroštva z njim živel. Ta del njegovega življenja je manj znano. Rodil se je 6. 12. 1861 leta. Umrl pa je 24. 4. 1935 leta. Pokopan je v Cerkvenjaku. Res pa je, da je ta del vasi Andrenci pozneje prešel v sedanjo občino Cerkvenjak in imajo Jurančiča tudi za svojega zaslužnega moža.

Drugi naš znameniti mož in čebelar je bil takratni nadučitelj Ivan Strelec iz Sv. Andraža. Bil je tajnik Čebelarskega društva Štajerske in omenjene podružnice. V šoli je poučeval čebelarjenje. Pri praktičnem pouku mu je pomagal učitelj Franc Cvetko. Na šoli je bil čebelarski paviljon, pa tudi oba učitelja sta ga imela. Podružnica, pozneje samostojno društvo po letu 1919 je obstajala do druge svetovne vojne še po smrti obeh. Ivan Strelec se je rodil 21. 6. 1864, umrl pa 9. 4. 1914 leta. Pokopan je v Mariboru. Edo Kupčič je napisal knjižico iz njegovega življenja in tudi pisanja. Izšla je leta 2016 v občini Sv. Andraž. Po smrti Ivana Jurančiča predsednika Čebelarskega društva Sv. Andraž v letih 1918-1935 je postal predsednik čebelar Franc Toš. Med drugo svetovno vojno čebelarstvo ni organizirano delovalo. Čebelarilo se je pa naprej.

Po vojni so se večji čebelarji spet organizirali v zadružno obliko organiziranosti. Vodil jih je Franc Toš iz Vitomarcev, zet čebelarja Matjašiča, ki pa je že čebelaril doma. Ostali večji čebelarji so bili Alojz Grmin iz Rjavcev, Franc Arbajter iz Novincev, Anton Petrovič iz Hvaletincev, Kurijevi in Alojz Toplak. Ti so imeli čez 200 panjev in še toliko manjši čebelarji. Franc Toš je v dneh 28. In 29. ter 30. januarja 1946 opravil tečaj in izpit za čebelarskega bolezenskega izvedenca. Tečaj je bil pri Čebelarski zadrugi Slovenije. Listino imamo ohranjeno pri Kupčiču v Vitomarcih. Ohranjeno je tudi potrdilo o opravljenem tečaju in pooblastilo za preglede. Slično pooblastilo je v našem arhivu za Franca Toša iz 17. 1. 1956 že z žigom Čebelarskega društva Ptuj. Imamo tudi original prijave za prevoz čebel na pašo 60 panjev z dne 24. 6. 1952 in drugo. Franc Toš se je rodil 1914 leta, umrl pa leta 1980.

Pozneje umre največji čebelar Rajtar, čebelnjak pogori. Je pa bil brez naslednika. Toš in Grmin zaradi bolezni čebelarita le še do 5 panjev. Zadruga pozneje društvo naprej le še životari. Kristalni sladkor postaja cenejši in vse bolj nadomešča med kot vsakdanjo sladilo, s tem pa tudi nujnosti čebelarjenja, kar je bilo prej. Ohranjena listina z žigom Čebelarskega društva Sv. Andraž v slov. goricah pobrane članarine za leto 1953 ima napisane naslednje čebelarje : Toš Franc iz Vitomarcev, Anton Petrovič iz Hvaletincev, Alojz Grmin iz Rjavec, Alojz Toplak iz Drbetinci (pozneje se preseli na Vičavo Ptuj ), Karel Lovrec iz Vitomarcev, Franc Bratkovič iz Drbetincev, Alojz Braček iz Drbetincev, Štefan Kuri iz Andrencev, Ivan Vršiš iz Slavšine, Janez Ljubec iz Slavšine, Franc Golnar iz Slavšine, Stanko Druzovič iz Drbetincev, Mirko Brumen iz Vitomarcev, Ivan Toš iz Slavšine in Ivan Kajnih iz Drbetincev.

Zastopnik Čebelarskega društva 1980 postane Kuri Štefan. Društvo životari, a čebelarjenje se nadaljuje. Obnovljeno društvo zaživi z dnem 29.1. 1984. Predsednik postane Štefan Kuri poročen v Drbetince 34 z največ panji med čebelarji. Ohranjen je ustanovni zapisnik, pravila, spisek članov in druge listine. Odločba občine Ptuj oddelka za notranje zadeve št. 303 listina št. 024-3/85-6/2 z dne 6. 5. 1985. Ime društva Čebelarsko društvo Vitomarci 71 z delovanjem na Krajevni skupnosti Vitomarci občina Ptuj. Člani so : Štefan Kuri Drbetinci, Vlado Šanprl Drbetinci, Vlado Druzovič Drbetinci, Stanko Lovrenčič Drbetinci, Milan Kuri Drbetinci, Srečko Kuri Novinci, Franc Slana Vitomarci, Vinko Rebrc Gibina, Janez Ilešič Vitomarci in Ivan Šilec Drbetinci. Štefan Kuri se je rodil 5. 2. 1933, umrl pa leta 2010. Nato postane predsednik društva Vlado Druzovič Drbetinci 1, potomec več družinskih čebelarjev. Sam pa je pridelal čez 600 kg medu na leto. Čebelarilo je še le nekaj manjših čebelarjev v manjšem obsegu.

Sedanje ČEBELARSKO DRUŠTVO VITOMARCI.
Dne : 11. 3. 2014 se sestane pripravljalni odbor za novo društvo. Pobudo je dal tedanji predsednik društva Franc Rajšp iz Vitomarcev. Pripravljalni odbor je vodil upokojeni agronom Edo Kupčič. Ustanovnih članov je bilo 12. Pripravi se program, pravila društva, vsa dovoljenja in drugo za ustanovni občni zbor. Ta je bil 25. 4. 2014. Pravno pa smo začeli delovati 1. 1. 2015. Predsednik postane Franc Rajšp čebelar iz Vitomarcev. Prej je bil v odborih čebelarstva v Juršincih, Dornavi Ptuju in drugod po Sloveniji. Prejel je mnoga čebelarska visoka priznanja. Rodil se je leta 1933. Umrl pa leta 2016. V tem času čebelarjenje močno naraste, odvijajo se krožki, sejejo se medovite rastline kot je ajda in sadijo medovita drevesa. Zbira se zgodovina in zgodovinski predmeti, organizira se več razstav itd.

Leta 2016 postane predsednik Č.D. Kuri Milan iz Drbetincev, ki se kmalu odpove mestu predsednika društva, dne 30. 10. 2017 se izvoli novi predsednik društva Simon Fridau čebelar iz Vitomarcev 5a. Sedaj je članov 14 ki imajo cca. 200 panjev.